Algemene verkoopsvoorwaarden Leeuw-Brucom webshop

Artikel 1: Algemene bepalingen 

Leeuw-Brucom (wettelijke info onderaan) biedt via haar website de mogelijkheid om producten online aan te kopen. 

Deze Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (‘Klant’). Bij het plaatsen van een bestelling moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Leeuw-Brucom aanvaard zijn. 

Artikel 2: Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Artikel 3: Aanbod 

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Leeuw-Brucom niet. Leeuw-Brucom is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Leeuw-Brucom is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, dient de Klant vooraf contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Leeuw-Brucom kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Artikel 4: Online aankopen 

In de webshop kan de Klant het product naar keuze selecteren en het gewenste aantal in de winkelmand plaatsen. Alle goederen dienen afgehaald te worden op Campus Lotstraat (Lotstraat 10, 1600 Sint-Pieters-Leeuw).  

Op de betaalpagina kan de Klant zijn facturatiegegevens invullen. 

De Klant heeft vervolgens de keuze tussen de volgende betaalwijzen: via bancontact 

Leeuw-Brucom is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

Artikelen besteld via deze webwinkel dienen te worden afgehaald op Campus Lotstraat. Adres: Lotstraat 10, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.  

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de goederen beschikbaar binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Deze beschikbaarheidsdatum is louter indicatief en Leeuw-Brucom is niet aansprakelijk voor eventuele overschrijding ervan. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij afhaling, moet door de Klant onverwijld worden gemeld. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment dat hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Leeuw-Brucom. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

Indien de Klant producten online aankoopt in hoedanigheid van consument, heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf ontvangst van de bestelde goederen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Leeuw-Brucom via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij/zij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugbezorgen op Campus Lotstraat (adres: Lotstraat 10, 1600 Sint-Pieters-Leeuw). 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Indien het terugbezorgde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Leeuw-Brucom zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Leeuw-Brucom alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Leeuw-Brucom alle goederen heeft teruggekregen. 

Artikel 8: Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Leeuw-Brucom zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Leeuw-Brucom beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Leeuw-Brucom zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

Artikel 10: Privacy en gebruik van cookies 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Leeuw-Brucom, respecteert de Belgische wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Paswoorden worden gecodeerd opgeslagen; Leeuw-Brucom heeft er dus geen toegang toe. 

Leeuw-Brucom houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via onderstaande gegevens. 

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Leeuw-Brucom om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden 

Leeuw-Brucom behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden aan te passen en de Klant zal zich dus steeds vergewissen van de Voorwaarden zoals die van kracht zijn op moment van de aankoop. 

Artikel 13: Bewijs 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

Betwistingen behoren tot de bevoegdheid van het Vredegerecht van het kanton Halle-Vilvoorde. 
 

Ondernemingsgegevens 

Leeuw-Brucom VZW 

Lotstraat 10 

1600 Sint-Pieters-Leeuw 

secretariaat@leeuw-brucom.be 

02 377 08 27 

Btw: BE 0447.565.423 

RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. 

Aan Leeuw-Brucom VZW, Lotstraat 10, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, secretariaat@leeuw-brucom.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*): 

Naam/Namen consument(en) : 

Adres consument(en) : 

Handtekening van consument(en): 

Datum : 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.